PRIMARIA VLADESTI
Info utile

 

 

Cum apreciati activitatea primarului ?

A A A

Compartiment URBANISM

COMPARTIMENT URBANISM

Eliberare titluri de proprietate
1. Cerere tip
2. Proces – verbal de punere in posesie
3. Proces verbal al sedintei comisiei locale cu hotararea de punere in posesie
4. Copie act de identitate
5. Schita cadastrala
6. Hotararea comisiei judetene
7. Adresa OCPI de scriere a titlului

Eliberare certificate de urbanism
1.Cerere tip - primărie
2.Planuri cadastrale / topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză

2.1. extras din planul cadastral de pe ortofotoplan

- la cerere- oficiu cadastru

2.2. extras carte funciară pentru informare - actualizat la zi

- la cerere - oficiu cadastru

2.3. schiță cadastrală vizată de OCPI cu evidențierea construcției

3.Plan de situație - inginer proiectant
4.Memoriu justificativ

5. Documentul de plată a taxei - primărie.


Emitere autorizatie construire/desfiintare
1, Cerere tip - completată de arhitect
2. Certificat de urbanism - în original
3. Dovada titlului asupra imobilului, teren sau construcție, in copie legalizata 
4. Extras de carte funciară pentru informare
5. Extras de plan cadastral de pe ortofotoplan
6. Avize și acorduri stabilite prin certificatul de urbanism
7. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - DTAC - verificat de verificatori de proiecte atestați, potrivit legii - arhitect
8. Calculul coeficientului global de izolare termică și studiu privind posibiltatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată - auditor energetic

9. Codul Civil - art. 612, 614

10. Model panou de identificare a construcției

11. Formulare F11, F13, F14, F15, F16 - primărie