PRIMARIA VLADESTI
Info utile

 

 

Cum apreciati activitatea primarului ?

A A A

Compartiment URBANISM

COMPARTIMENT URBANISM

Eliberare titluri de proprietate
1. Cerere tip
2. Proces – verbal de punere in posesie
3. Proces verbal al sedintei comisiei locale cu hotararea de punere in posesie
4. Copie act de identitate
5. Schita cadastrala
6. Hotararea comisiei judetene
7. Adresa OCPI de scriere a titlului

Eliberare certificate de urbanism
1.Cerere tip
2.Act de proprietate
3.Plan topografic vizat de OCPI
4.Dovada achitarii taxelor

Emitere autorizatie construire/desfiintare
1, Cerere tip
2. Copie certificate de urbanism
3. Dovada titlului asupra imobilului, teren sau constructive, in copie legalizata sau extras plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare la zi
4. Documentatia tehnica – D.T. in doua exemplare
5. Avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, in copie
6. Studiul geotehnic
7. Studiile si raportul de expertiza tehnica pentru lucrarile de interventie la constructiile existente
8. Dovada achitarii taxelor

* Autorizatia de constructie va fi insotita de: declaratie pe propria raspundere ca imobilul nu se afla in litigiu; formularele F17, F18, F19; Panou de identificare a investitiei, Anexa 8 la Normele metodologice